هفت دقیقه

آمریکا وزارت امور خارجه ندارد!

نظر دهید