هفت دقیقه

از زمین دل بکن و به آسمان اعتماد کن!

نظر دهید