هفت دقیقه

بازخوانی اهداف انقلاب در ۴۰ سالگی

آخرین پیام مکتوب امام خمینی (ره) در ۲ فروردین ۶۸ را مطالعه کنید، امام در آن پیام هدف اصلی انقلاب را اعلام می کند و می فرماید: گیرم در این مسیر تمام بسیجی ها به دار آویخته شوند! هدف اصلی انقلاب چه بود؟

دریافت

نظر دهید