هفت دقیقه

دو صفتی که ثوابش قابل تعیین نیست

نظر دهید