هفت دقیقه

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

نظر دهید