هفت دقیقه

کعبه با یاد غمت، جامه ماتم دارد

کعبه یک زمزم اگر در همه عالم دارد / چشم عشاق تو نازم که دو زمزم دارد
هرکجا می نگرم روی دلم جانب تو است / هرکه را می نگرم شور محرم دارد

 

دریافت 

نظر دهید