هفت دقیقه

کلید همه خوبی ها

امام صادق علیه السلام می فرمایند: همه خوبی ها را در یک مخزن جمع کرده اند و کلید آن زهد و بی رغبتی به دنیا است. اگر می خواهیم از شر بدی ها آزاد شویم و ترک گناهان برای ما آسان شود کلیدش بی رغبتی به دنیا است.

دریافت

1 دیدگاه