هفت دقیقه

برچسب -رشوه

با مردم کوفه فاصله ای نداریم

کوفیان به صورت ماهیانه، پول کلانی از حکومت دریافت می کردند و به آن عادت کرده بودند. وقتی یک نفر علیه حکومت اقدامی انجام می داد تمام طایفه و قبیله اش از حقوق ماهیانه محروم می شدند. اینگونه مردم را کنترل می کردند.

چرا توفیق نماز شب نداریم؟

یک مقدار به این فکر کنیم که چه چیزی دارد از دست مان می رود؟ خداوند ثواب هرچیزی را بیان کرده است مگر ثواب نماز شب را، به عنوان یک عبادت فکری محاسبه کنید در مقابل تماشای فلان سریال چه چیزی از دست تان رفته است؟