هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

از زمین دل بکن و به آسمان اعتماد کن!

نظر بدهید