هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

حاجی واشنگتون

در تمامی رشته ها متخصص داریم، اما در تمام رشته ها مشکلات داریم، چرا؟ چون از جوانان متخصص خودمان استفاده نمی کنیم و همچنان چشم براه واردات مدیر و پیمانکار خارجی هستیم!

دریافت

نظر