هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

خدا تخلص خود را علی گذاشته است

نظر بدهید