هفت دقیقه

رای ندهید، بدبخت بمانید!

من روی سخنم با شهرستانی ها است، روی سخنم با قشر متوسط و آسیب دیده است، جریان لیبرال شما را بیشعور می دانند، شهروند درجه سه می دانند، اگر می خواهید بدبخت بمانید، در انتخابات رای ندهید!

دریافت

نظر بدهید