هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

شب قدر، قلب ماه رمضان

رسول خدا (ص) فرمودند خداوند هرچه را آفرید برای آن سروری قرار داد، هفته را آفرید و جمعه را سرور آن قرار داد ماه های دوازده گانه را آفرید و رمضان را سرور آنها قرار داد و شب قدر را سرور و قلب رمضان قرار داد.

دریافت

نظر بدهید