هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

عده ای به سمت شون سنگ میزدن

نظر بدهید