هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

نکیر و منکر از شیطان نمی پرسند!

نظر بدهید