هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

چرا ده شب عزاداری می کنیم؟

شخصی محضر امام صادق علیه السلام رسید و گفت اگر کسی بمیرد و یا به قتل برسد همان شب برایش عزاداری می کنند و تمام می شود، چرا شما از شب اول محرم عزدارای را شروع می کنید و ادامه می دهید؟

دریافت

نظر بدهید