هفت دقیقه

نظر

  • درودودرودودرود…کیفیت صدا برعکس متنوشعرزیباوصدای ملکوتی عالی،متاسفانه ضعیف حتی پس ازدانلود🤗🤔