هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

توبه یعنی طلب معجزه از خداوند

نظر بدهید