هفت دقیقه

دسته - خانواده

سخنرانی مذهبی کوتاه

خدا مزه اولاد را از ما گرفت!

در بعضی از کشور های پیشرفته دو راه برای قطع نسل ارائه کردند اما برای ایران هجده راه ارائه دادند تا مطمئن بشوند نسل ایرانی بریده می شود، متاسفانه خیلی از مسئولین هم کلاه سرشان رفت و با غربی ها همراهی کردند.

سخنرانی مذهبی کوتاه

بهشت تنها مکان بدون اذیت

در روایت آمده است اگر مؤمن نوک قله هم باشد شخصی برای اذیت کردن او فرستاده خواهد شد. اساسا این دنیا گونه ای طراحی شده است که اشخاص در آن اذیت بشوند و با وجود این مشکلات است که رشد خواهند کرد.