هفت دقیقه

کلمه کلیدی - امتحان

سخنرانی مذهبی کوتاه

آفات ترس از مرگ

اصلی ترین ملاک عضویت در سپاه امام حسین علیه السلام نوع نگاه به مرگ بوده است. اگر از مرگ نترسی شیطان نمی تواند با وعده حیات جاودان تو را فریب دهد. طبق آیات قرآن ترس یکی از عوامل اصلی امتحانات الهی است.

سخنرانی مذهبی کوتاه

هرچه جلو می رویم، بلا بیشتر می شود!

بشر در عصر غیبت ادعا کرده است می تواند با عقل خود کارهایش را جلو ببرد اما به تدریج در حال پی بردن به اشتباه خود است و به زودی متوجه نیاز شدید بشریت به منجی خواهد شد، در آخرالزمان هرچه جلو میرویم بلا بیشتر می شود!