هفت دقیقه

کلمه کلیدی - باید های دعا

سخنرانی مذهبی کوتاه

هنگام دعا، زیاده خواه باشید

حضرت موسی(ع) از پیرزنی در بنی اسرائیل آدرسی پرسید، گفت: می گویم اما شرط دارد، فرمود چه میخواهی؟ گفت: می خواهم دوباره جوان شوم و در بهشت با تو همنشین باشم. خطاب رسید قبول کن، حاجتش را می دهیم.