هفت دقیقه

کلمه کلیدی - تغییر رفتار

سخنرانی مذهبی کوتاه

بهشت تنها مکان بدون اذیت

در روایت آمده است اگر مؤمن نوک قله هم باشد شخصی برای اذیت کردن او فرستاده خواهد شد. اساسا این دنیا گونه ای طراحی شده است که اشخاص در آن اذیت بشوند و با وجود این مشکلات است که رشد خواهند کرد.