دانلود سخنرانی آقاتهرانی

خودت را اثبات کن!

شیخ محمد کوفی وقتی خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه رسید یکی از یاران حضرت گفت ایشان را هم همراه خود ببریم. حضرت فرمودند هنوز دو امتحان دیگر باقی مانده است.