هفت دقیقه

کلمه کلیدی - حرام لقمه

سخنرانی مذهبی کوتاه

چرا توفیق نماز شب نداریم؟

یک مقدار به این فکر کنیم که چه چیزی دارد از دست مان می رود؟ خداوند ثواب هرچیزی را بیان کرده است مگر ثواب نماز شب را، به عنوان یک عبادت فکری محاسبه کنید در مقابل تماشای فلان سریال چه چیزی از دست تان رفته است؟