هفت دقیقه

کلمه کلیدی - حضرت مسیح

سخنرانی مذهبی کوتاه

بشر بیش از همیشه نیازمند منجی است

شاید در تاریخ بشر کمتر دوره ای اتفاق افتاده باشد که آحاد بشری در همه عالم به قدر امروز احساس نیاز به یک منجی داشته باشند، احساس نیاز به مدیریت معصوم، احساس نیاز به عصمت و هدایت الهی.