هفت دقیقه

کلمه کلیدی - هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شده به عشق