هفت دقیقه

دسته - استاد رحیم پور ازغدی

سخنرانی مذهبی کوتاه

اسلام، ضد اعدام ترین مکتب

قرآن اعدام را پسندیده نمی داند، بلکه می گوید بهتر است که اولیاء دم قاتل را ببخشند، اعدام جلوی قتل را می گیرد، اگر اعدام نکنیم اشرار برای قتل دیگران احساس امنیت می کنند و جریمه مالی یا حبس را به جان می خرند.

سخنرانی مذهبی کوتاه

چرا فلسطین!؟

مسلمین در نقاط مختلف مثل پاکستان و هند می پرسند چرا فقط از فلسطین حمایت می کنید؟ مگر ما مسلمان نیستیم. در جواب آنها می گوییم شما هم برادران ما هستید اما امروز هیچ نقطه ای در جهان اسلام مثل فلسطین نیست.