هفت دقیقه

مرجع سخنرانی کوتاه

حکومت و سیاست

هنوز هم استثناء هستیم

علامه حلّی در مقدمه کتاب منهاج الکرامة درباره سلطان مقول ها می گوید خداوند سایه ات را تا قیامت مستدام بدارد! مگر چه کرده بود؟ شیعه شده بود و فقط دو قانون به نفع شیعیان تصویب کرده بود. وضعیت فعلی برای علامه حلّی ها رؤیا بود.