هفت دقیقه

دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد

نظر بدهید