هفت دقیقه

پهلوی، یهودی را بر شیعه مقدم میکرد!

نظر بدهید