هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

به جوانان میدان بدهیم

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند وقتی مبعوث شدم جوانان بودند که مرا قبول کردند و با من هم پیمان شدند و پیرمرد ها بودند که با من به مخالفت برخواستند و مرا انکار کردند.

دریافت

نظر بدهید