هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

به دنیا آمدیم تا محبوب خدا باشیم

نظر بدهید