هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

جمل را به تصویر می کشم

نظر بدهید