هفت دقیقه

جونم عمرم، بی تابم برا دیدارت

جونم عمرم / بی تابم برا دیدارت
سر میزارم / میوفتم به پای زوارت
ای پسر موسی ابن جعفر، امام رضا (ع) کی از تو بهتر؟

دریافت

نظر