هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

حجاب برای افراد بی دین هم لازم است

نظر

  • کسی با تبلیغ حجاب مشکلی ندارد برعکس خیلی لازم وضروریست مشکل در اجبارش است ما دوست داریم جامعه و اچتماع طبق میل ما باشد مایی که خیلی در اقلیتیم دلواپس و تند رویم به عرف جامعه تمکین باید کرد اچبار هیچ گونه مبنای دینی ندارد