هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

خدا مرگم بده، چه لبهای پر از خونی

خدا مرگم بده، چه لبهای پر از خونی / خدا مرگم بده چه موهای پریشونی
خدا مرگم بده، چه اوضاعی چه مهمونی / نه فرشی و نه چراغونی نه سر دارم و نه سامونی

دریافت

نظر بدهید