هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

دروغ، خط قرمز مؤمن

نظر بدهید