هفت دقیقه

عبادت به زیادی نماز و روزه نیست

نظر بدهید