هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

فضیلت مجاهدین بر قاعدین

در آیه 95 سوره مبارکه نساء آمده است: خداوند کسانی را که با مال و جان خود جهاد می کنند با رتبه ای (بلند) بر خانه نشینان مزیّت بخشیده است.

دریافت

نظر بدهید