هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

مستم همه چیز را دو تا می بینم!

نظر بدهید