هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

نجار باشی اهل بیت (ع)

یک کارگاه منبر سازی در اصفهان هست که وقتی وارد آن می شوی به صورت نا خودآگاه گریه ات می گیرید، از صاحب کارگاه پرسیدم جریان این معنویت کارگاه چیست؟

دریافت

نظر بدهید