هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

هدفت را با امام(ع) تنظیم کن

یکی از عواملی که باعث می شود اولیاء خدا تنها بمانند این است که اهداف آنها بسیار بلند است. مردم را به سمت قله ها دعوت می کنند و البته همه مردم اهل کوهنوردی نیستند.

دریافت

نظر بدهید