هفت دقیقه
سخنرانی مذهبی کوتاه

یک مرحله تا ظهور

شیطان در زمان غیبت نقاط قوت شیعه را رصد می کند، و تمام نیرو های خودش را روی آن نقاط متمرکز می کند، اما نقاط قوت شیعه در آخرالزمان چیست؟

دریافت

نظر بدهید